EDU, CMU [English Version]

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับค่ะ...
 
ข่าววิเทศสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
บริการข้อมูล
Links
แนะนำหน่วยงาน
 
   


Anyone who has
never made a mistake
has never tried
anything new.

Albert Einstein


KNB Scholarship...
IATSS Forum...
ทุนวิจัยในเยอรมนี...
ทุน ป.โท/เอก ESIT...

  อ่านข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ !!!
Volume 1
Volume 2
Volume 3
อ่าน English for Y
ou เพิ่มเติม
คลิ๊กที่นี่ 

คลิ๊กเลยจ้า
::: Learning about ASEAN Community :::


การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น  23 มี.ค. 2560
ประมวลภาพโครงการ "In-Country Study Program 2017" สำหรับคณะนักศึกษาจาก Kokushikan University ประเทศญี่ปุ่น  28 ก.พ. 2560 – 24 มี.ค. 2560
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น
15 ก.พ. 2560
ประมวลภาพโครงการ “In-country Study Program 2017” สำหรับคณะนักศึกษาจาก Kanda University
of International Studies ประเทศญี่ปุ่น
  10-27 ก.พ. 2560  
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Saint Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา  14 ธ.ค. 2559
ประมวลภาพ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมลอยกระทง"
14 พ.ย. 2559
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น  10 พ.ย. 2559
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Central University of Technology ประเทศแอฟริกาใต้  26 ก.ย. 2559
ประมวลภาพ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย"
10 ก.ย. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสอนการทำอาหารไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ตามโครงการ University Studies
Abroad Consortium (USAC)
 
5 ก.ย. - 17 ต.ค. 2559
การจัดฝึกอบรมและบรรยายพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมแก่คณะนักศึกษาจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น
"Thai ECO Study Program 2016"
 
5 - 6 ก.ย. 2559
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Taylor's University ประเทศมาเลเซีย  30 ส.ค. 2559
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับทุนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะและรับปัจฉิมโอวาท
จากคณบดีก่อนออกเดินทาง
 
24 ส.ค. 2559
ประมวลภาพ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมไหว้ครู"
18 ส.ค. 2559
ประมวลภาพ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา"
6 ก.ค. 2559
นักศึกษาที่ได้รับทุน JASSO รับปัจฉิมโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาวิชาภาษาและวัฒนธรรม ณ Kanda University
of International Studies ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2016
 
21 มี.ค. 2559
นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น รับมอบประกาศนียบัตร
ก่อนเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น
 
10 มี.ค. 2559
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น   10 ก.พ. 2559
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีกับ Shiga University ประเทศญี่ปุ่น 20 ธ.ค. 2558
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์  16 ธ.ค. 2558
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก National University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย  4 ธ.ค. 2558
ประมวลภาพ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมลอยกระทง"
25 พ.ย. 2558
ประมวลภาพ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก"
13 พ.ย. 2558
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น 28 ต.ค. 2558
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก University of Northampton ประเทศสหราชอาณาจักร 26 ต.ค. 2558
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Central University of Technology, Free State ประเทศแอฟริกาใต้
20 ต.ค. 2558
การจัดฝึกอบรมและบรรยายพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมแก่คณะนักศึกษาจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น
"Thai ECO Study Program 2015"
14 - 16 ก.ย. 2558
ประมวลภาพ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย"
12 ก.ย. 2558
นักศึกษาที่ได้รับทุน JASSO รับปัจฉิมโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาวิชา ณ Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น
ปีการศึกษา 2558 
4 ก.ย. 2558
ประมวลภาพ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาต่างชาติ"
31 ส.ค. 2558
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
28 ส.ค. 2558
การมาเยือนของคณะอาคันตุกะจากสมาคมการศึกษาเอกชน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
11 ส.ค. 2558
ประมวลภาพ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมไหว้ครู"
20 ก.ค. 2558
ประมวลภาพ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา"
10 ก.ค. 2558
การมาเยือนของคณะครูระดับประถมศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 20-23 มิ.ย. 2558
ประมวลภาพนักศึกษา Kokushikan University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย
ณ คณะศึกษาศาสตร์
  2-27 ก.พ. 2558
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น  15 ม.ค. 2558
การจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Multicultural Education and Special Education
International Conference 2014 : Cultural Sensitivity in Educational Practices Toward
the 21st Century”
 
17 – 19 ธ.ค. 2557
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา 16 ธ.ค. 2557
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น  3 ธ.ค. 2557
ประมวลภาพ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก"  14 พ.ย. 2557
ประมวลภาพ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมลอยกระทง"
6 พ.ย. 2557
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย  17 ต.ค. 2557
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "แนวทางการเขียนบทความวิชาการเชิงสร้างสรรค์" โดย Dr.Desmond Patrick Brown
27 ก.ย. 2557
ประมวลภาพนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วม "กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย"  13 ก.ย. 2557
นักศึกษาที่ได้รับทุน JASSO รับปัจฉิมโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาวิชา ณ Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น
12 ก.ย. 2557 
ประมวลภาพการจัดฝึกอบรมและบรรยายพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมแก่คณะนักศึกษาจาก Shiga University
ประเทศญี่ปุ่น "Thai ECO Study Program 2014"
 
1-10 ก.ย. 2557
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  29 ส.ค. 2557
ประมวลภาพนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วม "กิจกรรมไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์"  21 ส.ค. 2557
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น  9 มิ.ย. 2557
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Central University of Technology ประเทศแอฟริกาใต้  1-5 มิ.ย. 2557
นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วม “พิธีรดน้ำดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากร
อาวุโส ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557”
 
25 เม.ย. 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556    4 เม.ย. 2557

การมาเยือนของอาคันตุกะจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  2 เม.ย. 2557

การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น
24 มี.ค.2557

นักศึกษาที่ได้รับทุน JASSO รับปัจฉิมโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาวิชา ณ Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น  25 มี.ค. 2557

การมาเยือนของอาคันตุกะจาก University of Roehampton ประเทศสหราชอาณาจักร 18 มี.ค. 2557

การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น   4 มี.ค. 2557

การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น 21 ก.พ. 2557

การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Matsushita Institute of Government and Management (MIGM)
ประเทศญี่ปุ่น
  18 ก.พ. 2557
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น 17 ก.พ. 2557
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  13 ก.พ. 2557
การมาเยือนของคณะอาคันตุกะจาก DePauw University ประเทศสหรัฐอเมริกา 16 ม.ค. 2557
การมาเยือนของอาคันตุกะจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา
จังหวัดเชียงใหม่
 16 ม.ค. 2557

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (66) 5394 4274 โทรสาร (66) 5322 1283
© Copyright 2007, All Rights Reserved.