EDU, CMU [English Version]

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับค่ะ...
 
ข่าววิเทศสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
บริการข้อมูล
Links
แนะนำหน่วยงาน
 
         
         
       
 
หนังสือเดินทาง
[Passport]
 
      หนังสือเดินทาง คือ เอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลประเทศหนึ่ง
ออกให้แก่พลเมืองหรือคนชาติของตน เพื่อใช้แสดงตนในการเดินทางไป
ต่างประเทศ ในทางปฏิบัติ ประเทศเจ้าของหนังสือเดินทางจะร้องขอให้
้ประเทศอื่นๆ ให้ความสะดวก ความปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือหรือ
ความคุ้มครองทางกฎหมาย ในขณะที่พลเมืองของตนอยู่ในประเทศนั้น ๆ
หนังสือเดินทางต้องได้รับการประทับ การตรวจลงตราหรือวีซ่า จาก
หน่วยงานของประเทศที่จะเดินทางไปเยือน เว้นแต่จะมีความตกลง
ยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างประเทศ
ชนิดของหนังสือเดินทางประเทศไทย

     หนังสือเดินทางประเทศไทยในปัจจุบันมี 4 ประเภท ดังนี้
      หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีแดงเลือดหมู)
     ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี
      หนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม)
     หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น
ไม่สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัว โดยมีข้อกำหนดว่าจะออกให้
เฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ สมาชิก-
รัฐสภาซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ และบุคคลอื่นใดที่เดินทาง
เพื่อทำประโยชน์แก่ทางราชการตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติ
      หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด)
     หนังสือเดินทางประเภทนี้จะมีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุได้
โดยมีข้อกำหนดออกให้เฉพาะบุคคล
      หนังสือเดินทางชั่วคราว (หน้าปกสีเขียว)

     นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 ประเภทพิเศษ คือ
      หนังสือเดินทางพระ
     ออกให้สำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ี่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปต่างประเทศตามนัยระเบียบมหาเถรสมาคม
      หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์
     ออกให้ชาวมุสลิมที่เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และมีอายุเพียง
2 ปีเท่านั้น

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
 
   

 
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
     
     หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-พาสปอร์ต (e-passport) หรืออาจะเรียกว่าหนังสือเดินทาง
ที่บันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (biometric passport) เป็นหนังสือเดินทางรูปแบบใหม่ที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
ทางกองหนังสือเดินทาง เริ่มให้บริการได้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 แต่เปิดให้บริการ
เฉพาะผู้ทำหนังสือเดินทางประเภททูตและราชการเท่านั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548
เปิดให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป เพียงวันละ 100 เล่ม (เฉพาะที่กรมกงสุล) และเมื่อวันที่
1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เปิดให้บริการหนังสือเดินทางรูปแบบใหม่นี้เต็มรูปแบบทุกแห่ง
และทุกประเภทหนังสือเดินทาง ในปัจจุบันหนังสือเดินทางรูปแบบใหม่นี้ มีีการใช้อย่างกว้างขวาง
ในหลายประเทศเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ
ความแตกต่างระหว่างหนังสือเดินทางรุ่นเดิมและหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่

     ความแตกต่างของหนังสือเดินทางสองรุ่นนี้มี 2 ส่วนหลัก ๆ คือ
      มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data) ได้แก่ลายพิมพ์นิ้วมือทั้งสองข้าง
(ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นนิ้วชี้ข้างซ้ายและขวา) โครงสร้างใบหน้าลงไว้ในไมโครชิพแบบ RFID
ที่ฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง
      หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถอ่านข้อมูลที่มีการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพของผู้ถือ
หนังสือเดินทางได้ด้วยเครื่องอ่าน (Machine Readable Passport) โดยมีการตรวจพิสูจน์โดยอัตโนมัติ
ิในการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหนังสือเดินทางกับผู้ถือหนังสือเดินทาง

     อีกทั้งยังมีข้อแตกต่างอื่นๆ คือ
      หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถต่ออายุได้เหมือนหนังสือเดินทางรุ่นเดิม
โดยจะเป็นการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิม
      หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะไม่อนุญาตให้ลงบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อความใด ๆ เช่นการขอเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ของผู้ถือหนังสือเดินทางลงในเล่มหนังสือเดินทาง
เพื่อป้องกันข้อมูลขัดแย้งกันระหว่างข้อมูลในหนังสือเดินทางกับข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วในไมโครชิพ
ซึ่งอาจะทำให้หนังสือเดินทางขาดความน่าเชื่อถือ
      หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทจะมีให้เลือกเพียงแบบเดียวคือแบบจำนวน 50 หน้า
โดยไม่สามารถเพิ่มเติมหน้าได้ ต่างจากแบบเดิมที่มี 32 หน้าและสามารถเพิ่มหน้าได้ตอนหลัง
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
 
 
การยื่นขอหนังสือเดินทาง
 
 
     ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 981-7257 ถึง 60
ในวันและเวลาราชการและที่ กรมการกงสุล หรือ กระทรวงการต่างประเทศ หรือ
สอบถามทางอีเมล์ ที่ consular05@mfa.go.th

     สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลและขั้นตอนต่าง ๆ ได้ที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่
ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534
   
 
  ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
     
ขอขอบคุณเนื้อหาดี ๆ จาก กรมการกงสุล ,  กระทรวงการต่างประเทศ และ วิกีพีเดีย ค่ะ
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (66) 5394 4274 โทรสาร (66) 5322 1283
© Copyright 2007, All Rights Reserved.