EDU, CMU [English Version]

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับค่ะ...
 
ข่าววิเทศสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
บริการข้อมูล
Links
แนะนำหน่วยงาน
 
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
         
      กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลระเบียบ ประกาศ และแบบฟอร์มมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับแปลภาษาอังกฤษ จำนวน 32 รายการ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของส่วนงาน

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่
          http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=811&infomain_id=3
 
         
      การประชุมทางวิชาการของสมาคมสถาบัน การศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.)
ประเทศไทย ครั้งที่ 43

หัวข้อ “Revitalizing Higher Education for Sustainable Development” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 ต.ค. 62
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อนำเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ
ตลอดจนการคัดเลือกผลงานเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค
(ASAIHL International Conference) ณ University of Kelaniya ประเทศศรีลังกา ในเดือน ธ.ค. 62
(ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร)
>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://asaihl.spu.ac.th ภายในวันที่ 31 ส.ค. 62
 
      2019 ASEAN-Korea Academic Essay Contest
ASEAN-KOREA CNETRE ร่วมกับ ASEAN University Ntework (AUN) ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวด
การเขียนเรียงความ สำหรับนักศึกษาระดับระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท ที่กำลังศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
โดยผู้สมัครสามารถเลือกเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเกี่ยวกับหัวข้อดังนี้
  1. ASEAN and Korea in the Emerging Indo-Pacific
  2. ASEAN Connectivity and Beyond
  3. Toward a Reciprocal Cultural Exchanges: ASEAN Wave in Korea
  4. 30 Years of ASEAN-Korea Relations: Retrospect and Prospect

ผู้ชนะเลิศจากภูมิอาเซียนจำนวน 10 รางวัล (จากประเทศอาเซียนประเทศละ 1 คน) จะได้รับเชิญให้ไปนำเสนอผลงาน
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ (4 คืน 5วัน) ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลได้ที่
https://www.aseankorea.org/eng/Activities/activities_view.asp?page=1&BOA_GUBUN=99&BOA_NUM=14000
และติดต่อได้โดยตรง ภายในวันที่ 1 ก.ย. 2562       

 
      หลักสูตรปริญญาเอก ณ Graduate School of Kuroshio Science, Kochi University, Japan
>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kochi-u.ac.jp/kuroshio/index-e.html
 
      การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและภาคฤดูร้อน ณ Vienna School of International Studies ประเทศออสเตรีย
ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.da-vienna.ac.at/en/  และติดต่อได้โดยตรง
 
      การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับ ป.โท สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2017-2018 ณ Nalanda University ประเทศอินเดีย

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nalandauniv.edu.in/  และติดต่อได้โดยตรง
 
      การประชาสัมพันธ์หนังสือและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ของ Institute of International Education (IIE)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ซึ่งรวบรวมรายละเอียดทุนการศึกษา ทุนวิจัย ในระดับต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ที่ระบุ
 
     

หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซียผ่านระบบออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติ
ตามโครงการ “Learning Bahasa Indonesia through Online at BIPA-UT Program”
สอนโดยคณาจารย์จาก Universitat Terbukan ประเทศอินโดนีเซีย

 
   
 
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (66) 5394 4274 โทรสาร (66) 5322 1283
© Copyright 2007, All Rights Reserved.