EDU, CMU [English Version]

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับค่ะ...
 
ข่าววิเทศสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
บริการข้อมูล
Links
แนะนำหน่วยงาน
 
       
 
  อบรม/สัมมนา
         
      The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leaders 2018
(LECUF2018)

หัวข้อ “Building Synergy for a Greater ASEAN” ให้แก่กลุ่มผู้นำนักศึกษา จำนวน 6 คน ที่ประสงค์จะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะความเป็นผู้นำ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน กำหนดจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 9 - 15 ก.ย. 61 ณ Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย ค่าลงทะเบียนคนละ 380 USD
หรือประมาณ 12,590 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 4 ก.ค. 61) และผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบ
ค่าเดินทางด้วยตนเอง
>>> ผู้ที่สนใจโปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ
ภายในวันที่ 20 ก.ค. 61 เพื่อดำเนินการต่อไป
 
         
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (66) 5394 4274 โทรสาร (66) 5322 1283
© Copyright 2007, All Rights Reserved.