EDU, CMU [English Version]

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับค่ะ...
 
ข่าววิเทศสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
บริการข้อมูล
Links
แนะนำหน่วยงาน
 
 
  แหล่งทุน
         
      แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 (18 พ.ย. 58)

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และหากประสงค์จะเสนอคำขอรับการจัดสรรทุนดังกล่าว กรุณาจัดทำคำขอรับการจัดสรรทุนฯ แบบ On-line
บนระบบ CMU-MIS และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ชุด มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ เพื่อดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
         
     

NCHU 2020 Spring Semester Exchange Program ณ National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน
ระหว่างเดือน ก.พ. - มิ.ย. 63 (การเรียนการสอนเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) ให้แก่นักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
หรือ ป.โท ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ละได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายรายเดือน (อัตราขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร) แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง
>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oia.nchu.edu.tw/index.php/en/cooperationcategory-en/48-outgoing-exchange-students-en/1299-outgoingprogram-108spring-en หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
โปรดยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 62

 
     

Spring Semester Mobility 2020 at Hirosaki University
Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา
(เดือน เม.ย. – ส.ค. 63) ได้แก่
          1) Japanese Studies Course เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 – 2 ภาคเรียน
          2) Specialized Studies Course เพื่อศึกษาหลักสูตรปกติและฝึกงาน/ ทำโครงการ ระยะเวลา 2 ภาคเรียนขึ้นไป                     3) Japanese Studies Area เพื่อศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสังคมญี่ปุ่น ระยะเวลา 2 ภาคเรียนขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง รายละเอียดดังแนบ
>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลที่ http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/studyabroad/sa_page1/
หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด
มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 10 ต.ค. 62

 
      โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Nara Women's University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563-2564
ให้แก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี (ระหว่างเดือน เม.ย. 63 – มี.ค. 64) ดังนี้
     Spring Semester : เดือน เม.ย. - ก.ย. 63 หรือ มี.ค. 64
     Fall Semester : เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 หรือ ก.ย. 64
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง
>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลได้ที่ http://www.nara-wu.ac.jp/iec/int/en/study/foreign_exchange/index.html
และโปรดยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ
     Fall Semester : ภายในวันที่ 7 เม.ย. 2563
 
      ทุนรัฐบาลอินเดียเพื่อฝึกอบรม ณ ประเทศอินเดีย
ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ (19 หลักสูตร)
ณ ประเทศอินเดีย ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 25-45 ปี ไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดียมาก่อน และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามที่กำหนดประกอบการสมัคร ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าเดินทางระหว่าง
ประเทศ
>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://tica.thaigov.net หัวข้อ “ทุนรัฐบาลอินเดีย” และติดต่อได้โดยตรง
 
      ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Department of Graduate Studies, Ton Duc Thang University
ประเทศเวียดนาม

ในสาขาวิชาต่าง ๆ (การเรียนการสอนเป็นภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ)
>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://english.tdtu.edu.vn/ และติดต่อได้โดยตรง
 
      ทุนวิจัยในประเทศเยอรมนี จาก Alexander von Humboldt Foundation
DAAD Information Center Bangkok ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยในประเทศเยอรมนี จาก Alexander von Humboldt
Foundation  ได้แก่
          • Postdoctoral researchers ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ระยะเวลา 6-24 เดือน
          • Experienced researchers ทุนสำหรับนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ ระยะเวลา 6-18 เดือน     รายละเอียดดังแนบ 
>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html ทั้งนี้ หากประสงค์จะสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถติดต่อได้โดยตรง
 
      ทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี/ โท/ เอก และทุนวิจัย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี (ทุกสาขา)

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://studyinhungary.hu/ และติดต่อได้โดยตรง
 
      ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก โดย Elite Study in Taiwan Project Office (ESIT)
ให้แก่อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่สนใจจะศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบ
ทางภาษาตามที่แหล่งทุนกำหนด และจะต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันต้นสังกัดให้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ สถาบันต้นสังกัดจะต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าครองชีพ
และค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดดังแนบ
     ทั้งนี้ ในเว็บไซต์ ESIT ระบุว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน จำนวน 49 สถาบัน จะให้ทุนหรือยกเว้นค่าเล่าเรียน
ในอัตราที่ต่างกัน ผู้ที่สนใจกรุณาเสนอเอกสารผ่านภาควิชามายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ  เพื่อนำเสนอคณะฯ พิจารณา
เงื่อนไขค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการสมัคร
 
      Fellowships for Research in Japan โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Post Doctoral Fellowships และ Invitation Fellowships ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ตามเว็บไซต์ที่ระบุและติดต่อได้โดยตรง
 
     

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships
จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก, ทุนเพื่อการวิจัย, ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
และทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่เดือน เม.ย. – มิ.ย. ของทุกปี ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์ที่ระบุและติดต่อได้โดยตรง


      ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ณ The Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda U. ประเทศญี่ปุ่น
ได้แก่     • MA Program in International Relations (15 ทุน)
            • PhD Program in International Studies (5 ทุน)     
ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์ที่ระบุและติดต่อได้โดยตรง
 
   

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Harvard Regional Studies – East Asia (RSEA) Fellowship
โดย Harvard-Yenching Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา และทุนต่อเนื่องปีแรกเพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก
ในสาขามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์
 
   

The Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโปรแกรมต่าง ๆ

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์ที่ระบุ และติดต่อได้โดยตรง

 
   

ทุนการศึกษาระยะสั้น ภายใต้โครงการ UMAP Super Short-term Student Exchange Program
ณ สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 10 แห่ง จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น, บรูไนดารุสซาลาม, มองโกเลีย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, ไทย และไต้หวัน (มูลค่าทุน 800 เหรียญสหรัฐฯ) ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ตามเว็บไซต์ที่ระบุ

 
      การประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษา ของ National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน
ทั้งนี้ จะมีทุนให้สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีและมีศักยภาพด้านการวิจัย ผู้ที่สนใจติดต่อได้โดยตรง
 
     
 
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (66) 5394 4274 โทรสาร (66) 5322 1283
© Copyright 2007, All Rights Reserved.