Bekka Program Fall 2022 ณ Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 กุมภาพันธ์ 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 98 คน
Bekka Program Fall 2022 ณ Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น

Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Bekka Program Fall 2022 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา (ช่วงเดือน ส.ค. 2565 – ม.ค. 2566) 
เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ KUIS ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) GPA ไม่น้อยกว่า 2.80 มีผลการทดสอบภาษาญี่ปุ่น (JLPT)/ ภาษาอังกฤษ (TOEIC/ TOEFL/ IELTS) 
ประกอบการสมัคร และต้องแสดงหลักฐานทางการเงินที่สามารถสนับสนุนการพำนักในประเทศญี่ปุ่นไม่น้อยกว่าเดือนละ 80,000 JPY หรือประมาณ 22,349 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 21 ก.พ. 2565)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

อนึ่ง จากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 หากผ่านการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมในระบบตามที่ KUIS กำหนด และอาจมีการเลื่อน/ ยกเลิกโครงการ

>>> ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/kuis.ac.jp/intlstu/home-eng/en-exchange/en-fall2022 และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
กรุณายื่นเอกสารการสมัคร มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 4 มี.ค. 2565 เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 1 ราย และเสนอชื่อไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ตามกำหนดต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. Important info of COVID-19 (download)
2. Application Guide for ฺBekka for Fall 2022 (download)
3. Bekka Program Fall 2022 ณ Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น (download)