ความร่วมมือระหว่างประเทศ


       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
       นักศึกษาของคณะฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากสถาบันเจ้าภาพให้ไปศึกษาวิชาในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Kanda University of International Studies และ Chiba University รวมถึงได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN Community international Mobility Students Program (AIMS) และโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN University Network - ASEAN Transfer System (AUN-ACTS) ณ ประเทศมาเลเซีย ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ระบบการศึกษา และการจัดการศึกษาของต่างประเทศญี่ปุ่น และในขณะเดียวกัน คณะฯ ก็ได้รับเป็นสถาบันเจ้าภาพแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากหลายสถาบัน อาทิ Kanda University of International Studies, Kokushikan University เป็นต้น

• ด้านการบริการวิชาการ
       คณะฯ ให้ความร่วมมือในการการจัดหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น และการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ระบบการศึกษาในประเทศไทย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ ให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

• ด้านการวิจัยร่วม
       การให้ความร่วมมือต่อสถาบันการศึกษาต่างประเทศในการทำวิจัยร่วมกับบุคลากรของคณะฯ เป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

• ด้านอาคันตุกะสัมพันธ์ 
       
ความพร้อมและชื่อเสียงทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นปัจจัยเสริมให้อาคันตุกะชาวต่างประเทศมุ่งหน้ามาเยือนและแสวงหาแนวทางความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่กิจกรรมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป