ข้อมูลทั่วไป


       คณะศึกษาศาสตร์มีการติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างประเทศมาเป็นลำดับ แต่การปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ในอดีตนั้น ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง คณบดีและรองคณบดีจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการประสานงานกับต่างประเทศ จนกระทั่งภาระงานด้านวิเทศสัมพันธ์มีปริมาณมากขึ้นและมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ จึงได้กำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 เพื่อรับผิดชอบภาระงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การบังคับบัญชาของ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และได้กำหนดให้เป็นหน่วยวิเทศสัมพันธ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537

       อนุสนธิ์จากการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ทำให้ภาระงานของหน่วยวิเทศสัมพันธ์ดำเนินไปในรูปของการประสานงานเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ การขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ และทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานเพื่อบริการข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรในคณะฯ

       • ชื่อหน่วยงาน       หน่วยวิเทศสัมพันธ์
       • สังกัด              งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์
       • ที่ตั้ง                ห้อง EB 1105 (อาคาร 1 ชั้น 1) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลักษณะงานของหน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

       ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นสรุปรายงาน เสนอผู้บังคับบัญชา และดำเนินการเกี่ยวกับ การติดต่อประสานงานด้านการขอและให้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เตรียมข้อมูลเพื่อให้รายละเอียดเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงาน แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือราชการ อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาและชาวต่างประเทศที่มาเยือนคณะฯ ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งลักษณะงานได้ดังนี้
       1. งานทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ
       2. งานความร่วมมือกับต่างประเทศ
       3. งานบริการแก่ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา และอาคันตุกะชาวต่างประเทศ
       4. งานด้านงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ
       5. งานเผยแพร่ข้อมูล ประกาศ หรือเอกสารของหน่วยงาน / องค์กรต่างประเทศ
       6. งานประชาสัมพันธ์ 
       7. งานธุรการและสารบรรณ 
       8. งานพัสดุ การเงินและบัญชี