แบบฟอร์มต่าง ๆ


ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิ่งค์ที่ระบุ ทั้งนี้ เมื่อกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว
สามารถยืนเอกสารดังกล่าวเพื่อขอรับบริการได้ที่ หน่วยวิเทสสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 2 ชั้น 1)
ในวันและเวลาราชการค่ะ


เอกสารดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์มขอเอกสารประกอบการตรวจลงตราหนังสือเดินทางสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (download)
2. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (download)