ปรัชญาและปณิธาน


" การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างประเทศ
เป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและวิชาการของคณะฯ
ดังนั้น ภาระงานด้านวิเทศสัมพันธ์จึงจำเป็นต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาโดยรวม "