โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Shizuoka University 2020 (Fall Semester 2020)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 457 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Shizuoka University 2020 (Fall Semester 2020)

Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Shizuoka University 2020 (Fall Semester : เดือน ต.ค. 63 – มี.ค. 64) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง รายละเอียดดังแนบ

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1850

หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ
ภายในวันที่ 10 มี.ค. 63


เอกสารดาวน์โหลด
1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Shizuoka University 2020 (Fall Semester 2020) (download)