โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 434 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน

National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เดือน ก.ย. 63 – ม.ค. 64) หรือ 1 ปีการศึกษา (เดือน ก.ย. 63 – มิ.ย. 64) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลได้ที่ https://oia.nctu.edu.tw/en/short-term/incoming-exchange/
หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ
ภายในวันที่ 12 มี.ค. 63