International Summer Session 2020 ณ Chonnam National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 513 คน
International Summer Session 2020 ณ Chonnam National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

Chonnam National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร International Summer Session 2020 ให้แก่นักศึกษา ป.ตรี
เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 20 ก.ค. 63 ค่าธรรมเนียมโครงการ 1,900,000 วอน หรือประมาณ 49,816 บาท
(อัตราแลกเปลี่ยนณ วันที่ 26 ก.พ. 63) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง (นักศึกษาสังกัด มช. 3 คน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมโครงการและค่าที่พัก)

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://international.jnu.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=17322&siteId=international&menuUIType=tab
หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดจัดเตรียมใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 11 มี.ค. 63


เอกสารดาวน์โหลด
1. CNU (download)