โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระยะสั้น Non-EU Teaching Mobility Program ณ University of Vienna ประเทศออสเตรีย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 สิงหาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 641 คน
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระยะสั้น Non-EU Teaching Mobility Program ณ University of Vienna ประเทศออสเตรีย

University of Vienna ประเทศออสเตรีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระยะสั้น Non-EU Teaching Mobility Program เพื่อสอนกระบวนวิชาในระดับ ป.ตรี/อนุปริญญา ในสาขาที่กำหนด จำนวน 30 ชั่วโมง ระยะเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 90 วัน (ระหว่างเดือน มี.ค. – มิ.ย. 2564) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าเดินทางไม่เกิน 2,000 ยูโร หรือประมาณ 73,332 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 4 ส.ค. 2563)

>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมไดด้ที่
• ข้อมูลโครงการ : https://international.univie.ac.at/non-eu-teaching-mobility/?fbclid=IwAR14sp_8rGU2xQBzY_eKMWDJiXXm12quwzLnjavD6y6lRA1Q-_NcDQmnqyw
• สาขาวิชาที่รับสมัคร : https://studieren.univie.ac.at/en/bachelordiploma-programmes/?fbclid=IwAR2_Cw6goiikdqhIV8Hzy9yuNABTqyZnOQuMiFCx8ySJbDaH4Kpjy3psvFg
และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดยื่นเอกสารการสมัคร มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 21 ส.ค. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป