โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Tsing Hua University ประเทศไต้หวัน ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 511 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Tsing Hua University ประเทศไต้หวัน ประจำปี 2564

College of Technology Management, National Tsing Hua University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2564 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน และมี GPA ไม่น้อยกว่า 2.5 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา
แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1923 และ http://oga.nthu.edu.tw/web.page/detail/sn/21/lang/en
ทั้งนี้ หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 25 ก.ย. 2563

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. NTHU Exchange Program (download)