โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อฝึกงานด้านเทคนิค IAESTE Thailand ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 กันยายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 532 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อฝึกงานด้านเทคนิค IAESTE Thailand ประจำปี 2564

เลขาธิการ IAESTE Thailand ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อฝึกงานด้านเทคนิค ณ ประเทศสมาชิก IAESTE ประจำปี 2564 (The International Association for the Exchange of Students
for Technical Experience : IAESTE Thailand) ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะศาสตร์ประยุกต์ เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับ ป.ตรี (ชั้นปีที่ 3-4)
ป.โท และ ป.เอก ที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี GPA ไม่น้อยกว่า 2.00 (ป.ตรี) และ 3.00 (ป.โท-เอก) และมีทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในระดับดี ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าสมัครสอบและค่าหนังสือคู่มือ
รวมถึงเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าประกันทุน ค่าปฐมนิเทศ ค่าสมาชิก ค่าประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ฯลฯ ด้วยตนเอง 

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นได้ที่ http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/newwebsite/  และสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 ต.ค. 2563


เอกสารดาวน์โหลด
1. IAESTE THAILAND 2021 (download)