2021 Spring Inbound Exchange Program ณ National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 กันยายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 534 คน
2021 Spring Inbound Exchange Program ณ National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน

National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2021 Spring Inbound Exchange Program ให้แก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ช่วงเดือน ก.พ. - มิ.ย.  2564
(การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ https://oia.nctu.edu.tw/en/short-term/incoming-exchange/  และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด
มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 17 ก.ย. 2563


เอกสารดาวน์โหลด
1. NCTU Spring 2021 (download)