AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science 2021

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 กันยายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 480 คน
AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science 2021

Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์การประชุม AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science ให้แก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาด้าน Human Security Development (HSD) and Energy Science กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 23 ม.ค. 2564 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง (สามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุนจาก JASSO ได้ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับแหล่งทุน)

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นได้ที่ http://www.energy.kyoto-u.ac.jp/en/winter-seminar/  และสมัครได้โดยตรง ทั้งนี้ ภายในวันที่ 25 ก.ย. 2563


เอกสารดาวน์โหลด
1. AUN-KU Winter Seminar 2021 (download)