KIT Exchange Program (Spring Semester 2021)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 กันยายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 507 คน
KIT Exchange Program (Spring Semester 2021)

Kumoh National Institute of Technology (KIT) ประเทศเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับ ป.ตรี และโท KIT Exchange Program (Spring Semester 2021 : ระหว่างเดือน มี.ค. - มิ.ย. 2564) 
ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท ที่ศึกษา ณ มช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และมีทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีในระดับดี ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา
แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่  http://eng.kumoh.ac.kr/eng/sub03_02_02.do  และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 22 ต.ค. 2563


เอกสารดาวน์โหลด
1. KIT Exchange Program (Spring Semester 2021) (download)