The 2nd Cycle of UMAP Program A&B 2020-2 (Spring 2021)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 กันยายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 428 คน
The 2nd Cycle of UMAP Program A&B 2020-2 (Spring 2021)

University Mobility in Asia and Pacific (UMAP) ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา The 2nd Cycle of UMAP Program A&B 2020-2 (Spring 2021)
ให้แก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเครือข่าย UMAP ดังนี้

  • Program A ระยะเวลา 1-2 ภาคการศึกษา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาและได้รับความช่วยเหลือในการจัดหาที่พักที่เหมาะสม แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง
  • Program B ระยะเวลา 1-2 ภาคการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตผ่านระบบ UMAP Credit Transfer Scheme (UCTS) ได้ แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นได้ที่ http://umap.org/programs/#program-a_b และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดแจ้งมายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 16 ก.ย. 2563


เอกสารดาวน์โหลด
1. The 2nd Cycle of UMAP Program A&B 2020-2 (Spring 2021) (download)