โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Chung Hsing University Spring 2021

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 กันยายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 549 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Chung Hsing University Spring 2021

National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Chung Hsing University Spring 2021 ให้แก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี หรือบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
ที่มี GPA ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีความสามารถทางภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน ณ NCHU ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ
การยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1929 และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 28 ก.ย. 2563


เอกสารดาวน์โหลด
1. NCHU Spring 2021 (download)