โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sophia University Spring 2021

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 กันยายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 492 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sophia University Spring 2021

Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sophia University Spring 2021 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา
ที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา มี GPA ไม่น้อยกว่า 3.0 และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นตามที่กำหนดประกอบการสมัคร ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา
แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง
(โครงการฯ อาจมีความจำเป็นต้องถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ หากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ยังไม่ปลอดภัย) 

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1930 และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 7 ต.ค. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. Sophia U 2021 (download)