โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Avans University of Applied Sciences Spring 2021

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 กันยายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 521 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Avans University of Applied Sciences Spring 2021

Avans University of Applied Sciences ประเทศเนเธอแลนด์ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Avans University of Applied Sciences Spring 2021 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ  1 ปีการศึกษา
โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ แบบออนไลน์ และแบบออนไลน์ร่วมกับภาคเรียนปกติ (Hybrid) ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดประกอบการสมัคร
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1931 หรือ https://www.avans.nl/international/studying/study-at-avans
และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 12 ต.ค. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. Avans U Spring 2021 (download)