โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Spring 2021 Exchange Program at CNU

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 กันยายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 554 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Spring 2021 Exchange Program at CNU

Chonnam National University (CNU) ประเทศเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Spring 2021 Exchange Program at CNU ให้แก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา
กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือน ก.พ. – เดือน มิ.ย. 2564 (ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดประกอบการสมัคร) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา
แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://international.jnu.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=17316&siteId=international&menuUIType=tab
และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 14 ต.ค. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. CNU Exchange 2021 (download)