Hirosaki University Spring Semester 2021

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ตุลาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 467 คน
Hirosaki University Spring Semester 2021

Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี Hirosaki University Spring Semester 2021 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา - 1 ปีการศึกษา
(ช่วงเดือน เม.ย. – ส.ค. 2564) เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/studyabroad/sa_page1/ และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. Hirosaki U Spring Semester 2021 (download)