โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ตุลาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 680 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564
Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 (Non-degree Program) ได้แก่
  1. Kanazawa University Exchange Program (KUEP) ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี (ช่วงเดือน เม.ย. – ต.ค. 2564)
  2. Kanazawa University Japanese Language and Culture Program ระยะเวลา 1 ปี (เริ่มโครงการในเดือน ต.ค. 2564)

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุ่น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://kuglobal.w3.kanazawa-u.ac.jp/eg/sie/program/ และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่  15 ต.ค. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. Kanazawa University Japanese Language and Culture Program (download)
2. Kanazawa University Exchange Program (KUEP) (download)
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 (download)