Chungbuk National University 2021 Exchange student program

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 732 คน
Chungbuk National University 2021 Exchange student program

Chungbuk National University ประเทศเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Chungbuk National University 2021 Exchange student program กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 มี.ค. - 18 มิ.ย. 2563
ผู้สมัครจะต้องศึกษา ณ มช. อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา GPA ไม่น้อยกว่า 2.80 และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา
แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ https://cia.chungbuk.ac.kr/menu/key/191 และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ
ภายในวันที่ 4 พ.ย. 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. Chungbuk National University 2021 Exchange student program (download)