โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 472 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น

Okayama University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี Exchange Program OKAYAMA (EPOK) เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา-1 ปีการศึกษา
(เดือน เม.ย. - ส.ค. 64) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.okayama-u.ac.jp/user/ouic/english/epok/index.html และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 18 พ.ย. 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. Exchange Program OKAYAMA (EPOK) (download)