โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น (Fall Semester 2022)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มีนาคม 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 75 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น (Fall Semester 2022)

Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคเรียน Fall Semester 2022 (ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 – มี.ค. 2566) เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับ ป.ตรี (ไม่อยู่ระหว่างการศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/studyabroad/sa_page1/ และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 18 มี.ค. 2565


เอกสารดาวน์โหลด
1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น (Fall Semester 2022) (download)