โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Saga University Fall 2022 Exchange Program

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มีนาคม 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 90 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Saga University Fall 2022 Exchange Program
Saga University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Saga University Fall 2022 Exchange Program ได้แก่
  1. SPACE-E สำหรับนักศึกษา ป.ตรี การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  2. SPACE-ECON สำหรับนักศึกษา ป.ตรี เพื่อศึกษาในรายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ การเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น
  3. SPACE-ARITA สำหรับนักศึกษา ป.ตรี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเซรามิกส์ การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  4. SPACE-SE สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  5. General Exchange Student สำหรับนักศึกษา ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา
  6. Special Research Student สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อทำวิจัยภายใต้การดูแลโดยอาจารย์ของ Saga U. (ต้องได้รับการตอบรับจากอาจารย์จาก Saga U. ก่อนสมัคร)

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
ด้วยตนเอง 

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.irdc.saga-u.ac.jp/foreignstudent/space/ และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นเอกสารการสมัครมายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 25 มี.ค. 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Saga University Fall 2022 Exchange Program (download)