หลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ KU-EOL Spring 2022

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มีนาคม 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 87 คน
หลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ KU-EOL Spring 2022

Kansai University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ KU-EOL Spring 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 พ.ค. – 15 ก.ค. 2565 เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ
รวมถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น) ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับ ป.ตรี หรือบัณฑิตศึกษา GPA ไม่น้อยกว่า 3.00
และต้องมีผลการทดสอบทางภาษาตามที่กำหนด (CEFR B2/ JLPT N2 หรือเทียบเท่า) ประกอบการสมัคร ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมโครงการ และหากสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสิ้นสุดโครงการ

>>> ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://supportiige.wixsite.com/ku-eol/spring-2022 และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นเอกสารการสมัคร มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ
ภายในวันที่ 23 มี.ค. 2565


เอกสารดาวน์โหลด
1. หลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ KU-EOL Spring 2022 (download)