โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา KMOU Incoming General Exchange Program

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 เมษายน 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 93 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา KMOU Incoming General Exchange Program

National Korea Maritime and Ocean University (KMOU) ประเทศเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา KMOU Incoming General Exchange Program ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา
ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) GPA ไม่น้อยกว่า 2.64 มีทักษะภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษในระดับดี และได้รับวัคซีน Covid-19 ตามที่กำหนด
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าที่พัก ค่าอาหาร
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง (สามารถสมัครขอรับทุน GKS scholarship ได้ ทั้งนี้ การตัดสินใจขึ้นอยู่กับแหล่งทุน)

>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/7zHNe และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นเอกสารประกอบการสมัคร มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 3 พ.ค. 2565
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา KMOU Incoming General Exchange Program (download)