การประชุม International Model United Nations (IMUN Indonesia 2022)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 76 คน
การประชุม International Model United Nations (IMUN Indonesia 2022)

International Model United Nations (IMUN) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์การประชุม IMUN Indonesia 2022 ให้แก่นักเรียนระดับ ม.ปลาย นักศึกษา และอาจารย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็น
และแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน พัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์ และสร้างเสริมประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับนานาชาติ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 มิ.ย. 2565
ณ Universitas Katolik Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย อัตราค่าลงทะเบียน (เฉพาะ 100 ท่านแรกที่สมัครก่อนวันที่ 31 พ.ค. 2565) 239 USD หรือประมาณ 8,288 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 17 พ.ค. 2565)
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียน 20 USD แต่จะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.internationalmun.org และติดต่อได้โดยตรง


เอกสารดาวน์โหลด
1. การประชุม International Model United Nations (IMUN Indonesia 2022) (download)