ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 (Japanese Government Scholarship : MEXT 2023)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 263 คน
ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 (Japanese Government Scholarship : MEXT 2023)
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 (Japanese Government Scholarship : MEXT 2023) ได้แก่

1) ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับ ม.ปลาย (ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์) และจบการศึกษาในเดือน มี.ค. ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา
ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี หรือ 7 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)

2) ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน)

3) ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students)
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ชั้นปี 3 และจะจบการศึกษาในเดือน มี.ค. ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 4 ปี
(รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)

4) ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students)
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 (ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์) หรือ ปวช. ชั้นปีที่ 3 และกำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือน มี.ค. ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/ioe7P และหากประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ 
ไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ (โดยให้ถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ทั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
          ทุนประเภทที่ 1) และ 2) ภายในวันที่ 6 มิ.ย. 2565
          ทุนประเภทที่ 3) และ 4) ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2565

เอกสารดาวน์โหลด
1. ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 (Japanese Government Scholarship : MEXT 2023) (download)