โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน (Fall 2020) 

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 648 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน (Fall 2020) 

National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Exchange Students for Fall 2020 (เดือน ก.ย. 63 – ม.ค. 64) การเรียนการสอนเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://oia.ndhu.edu.tw/intl-student/campus-information/intl-admissions 
หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดจัดเตรียมใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ
ภายในวันที่ 26 มี.ค. 63


เอกสารดาวน์โหลด
1. NDHU (download)