โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Lahore University of Management Sciences ประเทศปากีสถาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 499 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Lahore University of Management Sciences ประเทศปากีสถาน

Lahore University of Management Sciences ประเทศปากีสถาน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เดือน ก.ย. – ธ.ค. 63) หรือ 1 ปีการศึกษา (เดือน ก.ย. 63 – พ.ค. 64) ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
และมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1k_UoYacq0sFg0VaOCWIZHfMFX9-bY0FF
และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารดังนี้ 
1. LUMS Student Application form
2. Student Information Sheet
3. Transcript of Records
4. Certification of Provisional Grade Point Average
5. Certificate Proficiency in English
6. Passport Size Photographs (3 Copies)
7. Scanned Copy of Passport
ส่งมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 26 มี.ค. 63


เอกสารดาวน์โหลด
1. LUMS Factsheet 2020-2021 (download)