UMAP Student Connection Online 2nd Cycle (Program A&B) ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 465 คน
UMAP Student Connection Online 2nd Cycle (Program A&B) ประจำปี 2563

UMAP International Secretariat ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UMAP Student Connection Online 2nd Cycle (Program A&B) ประจำปี 2563 เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระยะเวลา 1 – 8 สัปดาห์ ณ สถาบัน/ มหาวิทยาลัยประเทศสมาชิก UMAP ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม Program A จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เปิดรับได้ที่ https://usco.umap.org/ และสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้โดยตรง ทั้งนี้ ภายในวันที่ 16 มี.ค. 63 


เอกสารดาวน์โหลด
1. List of Participating Institutions Program A&B 2020-1 (2nd_Cycle) (download)
2. Student Application Procedure for UMAP Program A&B 2020-1 (download)