โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Saint Joseph ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 524 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Saint Joseph ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

University of Saint Joseph ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับ ป.ตรี ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา การเรียนการสอนเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับ B2 ประกอบการสมัคร) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.usj.edu.mo/en/residential-hall/ หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดจัดเตรียมใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 24 เม.ย. 63


เอกสารดาวน์โหลด
1. USJ Fact Sheet 2020-2021 (download)