TF LEaRN Programme @ NUS 2020

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 528 คน
TF LEaRN Programme @ NUS 2020

National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ ประชาสัมพันธ์ TF LEaRN Programme @ NUS 2020 ให้แก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม สร้างเครือข่าย พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และร่วมกิจกรรมบริการชุมชน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระหว่างเดือน ส.ค.– ธ.ค. 2563) ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดี มีความสนใจด้านกิจกรรมบริการชุมชน และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษประกอบการสมัคร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการคนละ 6,500 SGD หรือประมาณ 146,267 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 19 มี.ค. 2563) ทั้งนี้ หากประสงค์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองสามารถสมัครภายใต้โครงการ Non-Graduating Non-Exchange ได้

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nus.edu.sg/gro/fa/sch/in/tfilearn.php หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 24 มี.ค. 2563