NTNU Exchange Student Application for Fall 2020

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 725 คน
NTNU Exchange Student Application for Fall 2020

National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา NTNU Exchange Student Application for Fall 2020 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือน ส.ค. 2563 – ม.ค. 2564 การเรียนการสอนเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ต้องมีผลการทดสอบทางภาษาตามที่กำหนดประกอบการสมัคร) นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/oia/commonstyle.jsp?sno1=2014082602&sno2=2014082608&sno3=2014090901 และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 3 เม.ย. 2563