UMAP Discovery Camp 2020 in Malaysia

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 473 คน
UMAP Discovery Camp 2020 in Malaysia

UMAP International Secretariat ประชาสัมพันธ์ UMAP Discovery Camp 2020 in Malaysia หัวข้อ “Uniquely Malaysia: The Color of Culture” เพื่อศึกษาวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสังคมของประเทศมาเลเซีย (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-14 ส.ค. 2563 ณ Universiti Kebangsaan Malaysia ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18-23 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS/ TOEFL/ TOEIC ประกอบการสมัคร) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมโครงการ ได้รับการสนับสนุนที่พักและการเดินทางในประเทศมาเลเซีย แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าอาหาร ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ http://umap.org/programs/summer/ หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 25 เม.ย. 2563