UBD Student Exchange Programme 2020 -2021

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 เมษายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 735 คน
UBD Student Exchange Programme 2020 -2021

Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน ประชาสัมพันธ์ UBD Student Exchange Programme 2020 -2021 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา
• Semester 1 : เดือน ส.ค. – ธ.ค. 2563
• Semester 2 : เดือน ม.ค. – พ.ค. 2564
ห้แก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี/ ป.โท ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 550 หรือเทียบเท่าประกอบการสมัคร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ubd.edu.bn/admission/international-exchange/ubd-student-exchange-programme/  
หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 24 เม.ย. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. UBD (download)