แนวทางการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 เมษายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 507 คน
แนวทางการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานบริหารงานวิจัย ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสนับสนุนให้เกิดผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานในระดับสากล  
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน
1. ต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำที่ปฏิบัติงานใน มช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา
2. สนับสนุนทุนร้อยละ 80 ของจำนวนทุนทั้งหมดสำหรับอาจารย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี และมีตำแหน่งอาจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. สนับสนุนทุนร้อยละ 20 ของจำนวนทุนทั้งหมดสำหรับอาจารย์หรือนักวิจัยรุ่นกลางขึ้นไป ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปี และมีตำแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
4. กำหนดให้ผู้สมัครรับทุนสนับสนุนได้ไม่เกิน 1 เรื่องต่อ 2 ปีงบประมาณ (ปีเว้นปี)
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับการจัดสรรทุนและไปนำเสนอผลงานวิชาการมาแล้ว จะต้องตีพิมพ์เผยแพร่บทความฉบับสมบูรณ์ลงในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่กำหนด (หากไม่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาจัดสรรทุนในโอกาสต่อไป)
>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://rac.oop.cmu.ac.th/Section/Standard/NewsDetail.aspx?id=25630014
หากประสงค์จะสมัครขอรับทุน กรุณาดำเนินการผ่านระบบ CMU-MIS พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ก่อนการไปเสนอผลงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน


เอกสารดาวน์โหลด
1. ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน (download)
2. แนวทางการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ (download)