Sanuki Program at Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 พฤษภาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 673 คน
Sanuki Program at Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น

Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา “Sanuki Program at Kagawa University” ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (Fall Semester : เดือน ต.ค. 2563 - ก.พ. 2564) ให้แก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี ที่สนใจจะศึกษาภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานและเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมกับ นศ. ของ Kagawa U. ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง รายละเอียดดังแนบ

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kagawa-u.ac.jp/kuio/isc/sanuki-program/ หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด ส่งมายัง
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป