โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Spring Exchange Program 2021 ณ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มิถุนายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 818 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Spring Exchange Program 2021 ณ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Spring Exchange Program 2021 สำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรีและปริญญาโท ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เดือน เม.ย. – ก.ย. 2564) หรือ 1 ปีการศึกษา (เดือน เม.ย. 2564 – มี.ค. 2565) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1901 และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. Toyama Spring 2020
Toyama Spring 2020 (download)
2. Toyama Leaflet
Toyama Leaflet (download)