DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 584 คน
DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปี 2564

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาคู่ภาคีจากประเทศสมาชิก ASEM ในทวีปยุโรป เพื่อศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกหรือโท ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ไม่เกิน 4 เดือน) ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.75 หรือระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่กำหนด รายละเอียดดังแนบ

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.inter.mua.go.th/ หัวข้อ Announcement และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 4 ก.ย. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. Duo Thailand 2021 (download)