NTNU Exchange Student for 2021 Spring Semester

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 กันยายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 456 คน
NTNU Exchange Student for 2021 Spring Semester
National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา NTNU Exchange Student for 2021 Spring Semester ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี หรือบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป ที่มี GPA ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL iBT 80 หรือ IELTS 6.5) ประกอบการสมัคร
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1925 และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 2 ชุด มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 25 ก.ย. 2563

เอกสารดาวน์โหลด
1. NTNU Taiwan (download)