โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kristianstad University ประเทศสวีเดน (Autumn 2022)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มีนาคม 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 93 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kristianstad University ประเทศสวีเดน (Autumn 2022)
Kristianstad University ประเทศสวีเดน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา Autumn 2022 (เดือน ส.ค. 2565 – ม.ค. 2566) ให้แก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี (ยกเว้นชั้นปีสุดท้าย)
ที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางะหว่างประเทศ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hkr.se/en/study-at-hkr/programmes-and-courses/courses-in-english---exchange-students/  และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
โปรดยื่นเอกสารการสมัคร มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 25 มี.ค. 2565

เอกสารดาวน์โหลด
1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kristianstad University ประเทศสวีเดน (Autumn 2022) (download)