โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Sun Yat-Sen University ประเทศไต้หวัน (Fall 2022)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มีนาคม 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 78 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Sun Yat-Sen University ประเทศไต้หวัน (Fall 2022)

National Sun Yat-Sen University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคเรียน Fall 2022 (ระหว่างเดือน ก.ย. 2565 – ม.ค. 2566) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา
(การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 2-3 GPA ไม่น้อยกว่า 2.50 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา
แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://cmu.to/x4VQB และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นเอกสารการสมัคร มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 1 เม.ย. 2565


เอกสารดาวน์โหลด
1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Sun Yat-Sen University ประเทศไต้หวัน (Fall 2022) (download)