โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kansai University Exchange Students (Fall Semester 2022)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 78 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kansai University Exchange Students (Fall Semester 2022)
Kansai University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kansai University Exchange Students (Fall Semester 2022) เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Kansai U.
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เดือน ก.ย. 2565 – มี.ค. 2566) หรือ 1 ปีการศึกษา (เดือน ก.ย. 25645 – ก.ย. 2566) ทั้งนี้ การเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 2-3 หรือบัณฑิตศึกษา และต้องมีผลการทดสอบทางภาษาตามที่กำหนดประกอบการสมัคร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา
แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/NX8-G และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ
ภายในวันที่ 7 เม.ย. 2565 

เอกสารดาวน์โหลด
1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kansai University Exchange Students (Fall Semester 2022) (download)